Anna Wlizło

pedagog specjalny


Anna Wlizło
Anna Wli­zło

Ukoń­czy­ła Uni­wer­sy­tet Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie na kie­run­ku peda­go­gi­ka spe­cjal­na
(spe­cjal­no­ści: tyflo­pe­da­go­gi­ka i edu­ka­cja pla­stycz­na). Obec­nie koń­czy stu­dia pody­plo­mo­we z edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej i przed­szkol­nej w Dol­no­ślą­skiej Szko­le Wyż­szej.
Doświad­cze­nie w pra­cy z oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi zdo­by­wa­ła pra­cu­jąc w przed­szko­lu tera­peu­tycz­nym, szko­le pod­sta­wo­wej oraz reali­zu­jąc pro­jek­ty asy­stenc­kie dla wie­lu orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Współ­pra­co­wa­ła tak­że z Uni­wer­sy­te­tem Wrocławskim.

W pra­cy z dzieć­mi ze spek­trum auty­zmu zwra­ca szcze­gól­ną uwa­gę na roz­wój kom­pe­ten­cji spo­łecz­no-komu­ni­ka­cyj­nych oraz wspie­ra­nie sfe­ry emo­cjo­nal­nej. Bar­dzo ceni otwar­tą komu­ni­ka­cję z rodzi­ca­mi, opar­tą na wza­jem­nej życzliwości.

Cechu­je ją zaan­ga­żo­wa­nie, skru­pu­lat­ność oraz dobra orga­ni­za­cja czasu.

Systematycznie rozwija swoją wiedzę i umiejętności — wybrane szkolenia, w których uczestniczyła to:

 • „Szko­ła w sie­ci” – kurs oma­wia­ją­cy tema­ty­kę zdal­ne­go naucza­nia (spe­cy­fi­ka zadań, oce­nia­nie i infor­ma­cja zwrot­na, potrze­by uczniów, nauczy­cie­li i rodziców)
 • „Edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na zdal­nie? Jak pra­co­wać w nowej sytu­acji z dzieć­mi z klas I– III?”
 • „Indy­wi­du­ali­za­cja pra­cy z uczniem ze spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi TIK”
 • „Wspo­ma­ga­nie przed­szko­li w roz­wo­ju kom­pe­ten­cji klu­czo­wych” w ramach Aka­de­mii Tre­ne­rów Wspo­ma­ga­nia Oświa­ty – kurs nada­ją­cy upraw­nie­nia do wspo­ma­ga­nia szkół i przed­szko­li we wpro­wa­dza­niu kom­pe­ten­cji klu­czo­wych zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi wytycznymi
 • „Tre­ner kom­pe­ten­cji psy­cho­spo­łecz­nych i małych grup”
 • „Tre­ner Tre­nin­gu Umie­jęt­no­ści Spo­łecz­nych” I stopień
 • „Tre­ner Tre­nin­gu Umie­jęt­no­ści Spo­łecz­nych dla dzie­ci i mło­dzie­ży z auty­zmem i zespo­łem Aspergera”
 • „Tera­pia ręki I i II stopnia”

Szkolenia związane z tematyką AAC i wspieraniem mowy:

 • „Czy­ta­nie uczestniczące”
 • „Dzien­ni­ki, jako pomoc tera­peu­tycz­na we wdra­ża­niu alter­na­tyw­nych i wspo­ma­ga­ją­cych metod komu­ni­ka­cji – AAC”
 • „Książ­ka do poro­zu­mie­wa­nia się – oso­bi­sta pomoc”
 • „Nie­dy­rek­tyw­ne meto­dy pra­cy z dziec­kiem ze spek­trum auty­zmu. Wspo­ma­ga­nie kom­pe­ten­cji języ­ko­wych i komu­ni­ka­cyj­nych dzie­ci ze spek­trum autyzmu.”
 • „Obsłu­ga oraz wyko­rzy­sta­nie pro­gra­mu MÓWik w tera­pii osób niemówiących”
 • „Logo­ryt­mi­ka – meto­da wspo­ma­ga­ją­ca moto­ry­kę, słuch i mowę dziecka”
 • „Wyko­rzy­sta­nie ele­men­tów meto­dy ver­bo­to­nal­nej w tera­pii dzie­ci z zabu­rze­nia­mi w komu­ni­ka­cji językowej”

Szkolenia tyflopedagogiczne:

 • „Funk­cjo­nal­na oce­na i tera­pia widze­nia dzie­ci sła­bo widzących”
 • „Sen­so­mo­to­rycz­na tera­pia widze­nia” wraz z superwizją
 • „Pod­sta­wy dia­gno­zy i tera­pii funk­cji wzro­ko­wych” cz. I i II

Wybrane konferencje:

 • „I Ogól­no­pol­skie semi­na­rium nauko­wo-szko­le­nio­we: Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie w komu­ni­ka­cji z dziec­kiem z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Wska­zy­wa­nie wzro­kiem (Eyetrac­ke­ry, CYberOko/C‑EYE)”
 • „Kul­tu­ra jest dla wszyst­kich. Islan­dia i Pol­ska prze­ciw­ko wyklu­cze­niu z kultury”
 • „Prze­rwa rege­ne­ra­cyj­na dla nie­peł­no­spraw­nych miesz­kań­ców samo­rzą­du i ich rodzin w per­spek­ty­wie roz­wią­zań duń­skich, nie­miec­kich i norweskich”
 • „Nie widzę pro­ble­mu – jakość życia osób z dys­funk­cją narzą­du wzroku”