Małgorzata Bednarczuk

logopeda / wychowawca


Małgorzata Bednarczuk
Mał­go­rza­ta Bednarczuk

Ukoń­czy­ła filo­lo­gię pol­ską oraz peda­go­gi­kę na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim, Pody­plo­mo­we Stu­dia Logo­pe­dycz­ne na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim oraz edu­ka­cję wcze­snosz­kol­ną i przed­szkol­ną na Dol­no­ślą­skiej Szko­le Wyższej.

Obec­nie stu­diu­je neu­ro­lo­go­pe­dię kli­nicz­ną na Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym.
Doświad­cze­nie w pra­cy z gru­pą dzie­ci ze spek­trum auty­zmu oraz w tera­pii
indy­wi­du­al­nej zdo­by­ła pra­cu­jąc w Przed­szko­lu Tera­peu­tycz­nym Subrideo.

Jak sama mówi ma to szczę­ście, że jej pra­ca jest jej pasją. Wspie­ra­nie dzie­ci w ich roz­wo­ju, pomoc w sta­wia­niu kolej­nych kro­ków daje jej ogrom­ną satys­fak­cję i wie­le powo­dów do rado­ści. Pod­cho­dzi do każ­de­go dziec­ka z sza­cun­kiem i zro­zu­mie­niem, każ­de­mu daje dużo cie­pła i miło­ści. Wie jak waż­na w jej pra­cy jest wie­dza i doświad­cze­nie, dla­te­go uczest­ni­czy w szko­le­niach, kur­sach i warsztatach. 

Ukończyła następujące kursy:

 • „Pol­ski Język Migo­wy poziom A2”,
 • „Logo­ryt­mi­ka w teo­rii i praktyce”,
 • „Dia­gno­za i tera­pia dziec­ka dyslektycznego”
 • „Ruszże gło­wą — zmierz się z mową. Warsz­tat pro­fi­lak­ty­ki logopedycznej”
 • „Wyko­rzy­sta­nie ele­men­tów meto­dy wer­bo-tonal­nej w tera­pii dzie­ci z zabu­rze­nia­mi w komu­ni­ka­cji językowej”
 • „Reha­bi­li­ta­cja osób z auty­zmem z wyko­rzy­sta­niem zało­żeń pro­gra­mu RDI”
 • „Two­ja posta­wa wobec oso­by z auty­zmem klu­czem do sku­tecz­no­ści w pra­cy i radze­nia sobie z trud­ny­mi zachowaniami”
 • „Zaję­cia gru­po­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży z zabu­rze­nia­mi ze spek­trum auty­zmu na róż­nych pozio­mach funkcjonowania”
 • „Trud­ne zacho­wa­nia. Pod­sta­wa pra­cy z dziec­kiem z autyzmem”
 • „Wspie­ra­nie komu­ni­ka­cji osób ze spek­trum autyzmu”,
 • „AAC-jak zacząć pra­cę w obsza­rze komu­ni­ka­cji z dziec­kiem lub oso­bą doro­słą z autyzmem?”

Uczestniczyła w konferencjach: 

 • „Autyzm bez przemocy”, 
 • „Autyzm w szkole”,
 • „DROGI I MOSTY. Naj­lep­sze stra­te­gie ucze­nia umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych osób z ASD”

Motto, którym kieruje się w pracy: 

„Wycho­wy­wać to zna­czy: nie dep­tać, nie ponie­wie­rać, nie gonić, nie spie­szyć, dziec­ko ma pra­wo by było tym czym jest.” - J. Korczak