Procedury bezpieczeństwa

Zarzą­dze­nie Dyrek­to­ra Szko­ły w spra­wie w spra­wie wpro­wa­dze­nia Pro­ce­du­ry zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa w trak­cie orga­ni­za­cji zajęć rewa­li­da­cyj­nych i indy­wi­du­al­nych zajęć tera­peu­tycz­nych w związ­ku z wystą­pie­niem covid-19, wprowadzenia…