O nas

O nas

Misja:

Fun­da­cja powsta­ła z ini­cja­ty­wy gru­py przy­ja­ciół dzia­ła­ją­cych na rzecz osób ze spek­trum auty­zmu i ich rodzin. 

Nasze cele:

  • wspie­ra­nie osób ze spek­trum auty­zmu w codzien­nym życiu w społeczeństwie,
  • pomoc w odkry­wa­niu swo­je­go poten­cja­łu oraz roz­wi­ja­niu samoświadomości,
  • two­rze­nie warun­ków, w któ­rych każ­da oso­ba ma szan­sę roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia, czer­pać radość ze swo­ich dzia­łań i dzie­lić się nią z innymi,
  • pro­mo­wa­nie osób ze spek­trum auty­zmu na ryn­ku pra­cy oraz w sfe­rze kultury,
  • wspie­ra­nie rodzeń­stwa oraz naj­bliż­szej rodzi­ny osób ze spek­trum auty­zmu poprzez orga­ni­zo­wa­nie zajęć opie­ra­ją­cych się na relacji,
  • upo­wszech­nia­nie wie­dzy na temat spek­trum auty­zmu, a tym samym roz­wi­ja­nie akcep­ta­cji i zrozumienia.