Warsztaty literackie

Od maja 2020 roku reali­zu­je­my pro­jekt, któ­re­go celem jest zapo­zna­wa­nie uczniów ze spek­trum auty­zmu z lite­ra­tu­rą poprzez wspól­ne czy­ta­nie, ćwi­cze­nia i zaba­wę. Obec­nie pro­jekt reali­zo­wa­ny jest w for­mie onli­ne. Wraz ze znie­sie­niem obostrzeń zwią­za­nych z epi­de­mią warsz­ta­ty będą odby­wa­ły się sta­cjo­nar­nie w sie­dzi­bie naszej Aka­de­mii. Pod­czas trwa­nia pro­jek­tu na bie­żą­co będzie­my zda­wać rela­cję z naszych zajęciach.


Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go pocho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry, uzy­ska­nych z dopłat usta­no­wio­nych w grach obję­tych mono­po­lem pań­stwa, zgod­nie z art. 80 ust. 1 usta­wy z dnia 19 listo­pa­da 2009 r. o grach hazardowych”