Z innej perspektywy

Celem naszej fun­da­cji jest wspar­cie osób ze spek­trum auty­zmu na róż­nych pozio­mach.
„Z Innej Per­spek­ty­wy” była naszym pierw­szym projektem.

Ideą naszej wysta­wy było zapre­zen­to­wa­nie przez pry­zmat sztu­ki róż­nych spoj­rzeń na świat, a tym samym pod­kre­śle­nie róż­no­rod­no­ści arty­stów bio­rą­cych w niej udział. Dwu­dzie­stu auto­rów podzie­li­ło się z nami swo­imi emo­cja­mi i doświadczeniami. 

W ramach wysta­wy odby­ły się rów­nież warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez oso­by ze spek­trum auty­zmu. Warsz­tat z rysun­ku popro­wa­dził Piotr Sudol­ski, a warsz­tat z foto­gra­fii Kry­stian Hyszko. 

Było cie­ka­wie i inspi­ru­ją­co. Z kolei na naszych warsz­ta­tach mali arty­ści mie­li moż­li­wość podzia­łać twór­czo. Było rado­śnie i spon­ta­nicz­nie, czy­li tak, jak dzie­ci lubią naj­bar­dziej. Dzię­ku­je­my wszyst­kim obecnym!

Z innej perspektywy
Z innej perspektywy
Gal­le­ry Plugin