Szkoła Kolorowa Akademia

Ofe­ru­je­my:

  • kame­ral­ne kla­sy, w któ­rych uczy się czte­rech uczniów pod opie­ką jed­ne­go nauczy­cie­la pro­wa­dzą­ce­go i pomo­cy nauczyciela,
  • wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra z wykształ­ce­niem kierunkowym,
  • reali­za­cja pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go dosto­so­wa­ne­go do potrzeb dzie­ci ze spek­trum autyzmu,
  • zaję­cia indy­wi­du­al­ne z peda­go­giem spe­cjal­nym, neu­ro­lo­go­pe­dą i psychologiem,
  • inten­syw­ny gru­po­wy tre­ning umie­jęt­no­ści społecznych,
  • wyko­rzy­sta­nie alter­na­tyw­nych i wspo­ma­ga­ją­cych metod komunikacji,
  • wspar­cie dla rodzi­ców – indy­wi­du­al­ne kon­sul­ta­cje i pro­gra­my domowe,
  • orga­ni­za­cja wycie­czek i wyda­rzeń kulturalnych,
  • pla­ców­ka otwar­ta od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 8.00–15.00.