Kolorowa Inicjatywa

Nasze projekty

Z innej perspektywy

Celem naszej fun­da­cji jest wspar­cie osób ze spek­trum auty­zmu na róż­nych pozio­mach.
„Z Innej Per­spek­ty­wy” była naszym pierw­szym projektem.

Ideą naszej wysta­wy było zapre­zen­to­wa­nie przez pry­zmat sztu­ki róż­nych spoj­rzeń na świat, a tym samym pod­kre­śle­nie róż­no­rod­no­ści arty­stów bio­rą­cych w niej udział. Dwu­dzie­stu auto­rów podzie­li­ło się z nami swo­imi emo­cja­mi i doświadczeniami.