O Kolorowej Akademii

Jeste­śmy nie­pu­blicz­ną szko­łą pod­sta­wo­wą dla dzie­ci z auty­zmem. Orga­nem pro­wa­dzą­cym szko­łę jest Fun­da­cja Kolo­ro­wa Ini­cja­ty­wa zało­żo­na przez Han­nę Adam­czyk i Agniesz­kę Kałek.

W szko­le przy pomo­cy nie­dy­rek­tyw­nych metod tera­pii z posza­no­wa­niem dla dru­giej oso­by, z peł­ną akcep­ta­cją róż­no­rod­no­ści pra­gnie­my nauczyć uczniów samo­dziel­no­ści, samo­świa­do­mo­ści i przy­go­to­wać ich do pod­ję­cia edu­ka­cji w szko­le maso­wej bądź integracyjnej. 

Istot­nym zało­że­niem pla­ców­ki jest wspie­ra­nie poten­cja­łu roz­wo­jo­we­go każ­de­go wycho­wan­ka oraz otwar­cie go na spo­łe­czeń­stwo. Pra­gnie­my roz­wi­jać samo­świa­do­mość naszych pod­opiecz­nych. W szko­le oprócz zajęć edu­ka­cyj­nych odby­wać się będzie regu­lar­ny, inten­syw­ny tre­ning umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych. Ucznio­wie będą uczest­ni­czyć w życiu spo­łecz­no­ści lokalnej. 

Pro­gra­mem tera­peu­tycz­nym obję­ci zosta­ną rów­nież rodzi­ny dzie­ci. Naj­bliż­si z oto­cze­nia dziec­ka będą mie­li moż­li­wość uczest­nic­twa w gru­pach wspar­cia. Każ­de dziec­ko będzie mia­ło przy­go­to­wa­ny tera­peu­tycz­ny pro­gram domo­wy. Szko­łą będzie peł­nić rów­nież funk­cję cen­trum tera­peu­tycz­ne­go i szko­le­nio­we­go gdzie będą orga­ni­zo­wa­ne dodat­ko­we zaję­cia ogól­no­ro­zwo­jo­we i tera­peu­tycz­ne jak rów­nież szko­le­nia z zakre­su pra­cy z dziec­kiem ze spek­trum autyzmu.