Agata Derda

psycholog


Aga­ta Derda

W 2019 r. ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem psy­cho­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Huma­ni­stycz­no­spo­łecz­nym SWPS. 

Doświad­cze­nie w pra­cy z dzieć­mi ze spek­trum auty­zmu zdo­by­wa­ła jako prak­ty­kant­ka w Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji i Neu­rop­sy­chia­trii „Cele­styn” oraz w Cen­trum Psy­chia­trycz­nym w War­cie na Oddzia­le dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży.
Przed roz­po­czę­ciem pra­cy w naszej pla­ców­ce Pani Aga­ta przez rok była u nas wolontariuszką. 

Uczestniczyła między innymi w szkoleniach:

  • Wspie­ra­nie roz­wo­ju komu­ni­ka­cji osób ze spek­trum auty­zmu, Fun­da­cja PRODESTE
  • Roz­wój kom­pe­ten­cji zawo­do­wych z zakre­su dia­gno­zy neu­rop­sy­cho­lo­gicz­nej w prak­ty­ce kli­nicz­nej, Pol­skie Towa­rzy­stwo Psychologiczne
  • Toż­sa­mość czy edu­ka­cja, czy­li jak połą­czyć roz­wój i naukę dziec­ka ze spek­trum auty­zmu, Fun­da­cja PRODESTE
  • Model wyko­rzy­sty­wa­nia AAC  w prak­ty­ce edu­ka­cyj­nej szkół oraz rodzin dzie­ci ze zło­żo­ny­mi potrze­ba­mi edukacyjnymi
  • Socjo­te­ra­pia i psy­cho­pro­fi­lak­ty­ka z ele­men­ta­mi CBT

W swo­jej pra­cy sku­pia się przede wszyst­kim na two­rze­niu rela­cji z dziec­kiem oraz roz­wi­ja­niu jego umie­jęt­no­ści komunikacyjnych.