Agnieszka Kałek

wicedyrektor / wychowawca


Agnieszka Kałek
Agniesz­ka Kałek

Ukoń­czy­ła stu­dia na kie­run­kach: peda­go­gi­ka spe­cjal­na — tera­pia peda­go­gicz­na i rewa­li­da­cja indy­wi­du­al­na (magi­ster­skie), peda­go­gi­ka spe­cjal­na — oli­go­fre­no­pe­da­go­gi­ka z peda­go­gi­ką wcze­snosz­kol­ną oraz wycho­wa­nie przed­szkol­ne i opie­kę nad dziec­kiem (licen­cjac­kie) na Uni­wer­sy­te­cie Peda­go­gicz­nym w Krakowie. 

Posia­da doświad­cze­nie w pra­cy z gru­pą dzie­ci ze spek­trum auty­zmu, w tera­pii indy­wi­du­al­nej oraz w kie­ro­wa­niu pla­ców­ką tera­peu­tycz­ną (Przed­szko­le Subrideo). 

W pra­cy peda­go­ga naj­waż­niej­sze są dla niej poko­ra, zaan­ga­żo­wa­nie i otwar­tość. Swo­je dzia­ła­nia tera­peu­tycz­ne kon­cen­tru­je na budo­wa­niu rela­cji z dzieć­mi i roz­wi­ja­niu umie­jęt­no­ści społecznych.

Ceni współ­pra­cę z rodzi­ca­mi, pod­kre­śla­jąc ich waż­ną rolę w pro­ce­sie tera­peu­tycz­nym. W swo­jej pra­cy wyko­rzy­stu­je róż­ne meto­dy i tech­ni­ki pra­cy, podą­ża­jąc za potrze­ba­mi dzie­ci, wciąż poszu­ku­jąc inspi­ra­cji i dosko­na­ląc swój warsztat.

Współ­za­ło­ży­ciel­ka fun­da­cji „Kolo­ro­wa Ini­cja­ty­wa”, któ­ra ma na celu wspar­cie osób ze spek­trum auty­zmu w codzien­nym życiu w społeczeństwie.

Brała udział w następujących szkoleniach:

 • Kurs Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej II stop­nia .Cer­ty­fi­kat tera­peu­ty Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej wyda­ny przez PSTIS
 • Neu­ro­fi­zjo­lo­gicz­ne pod­sta­wy pro­ce­sów Inte­gra­cji Sensorycznej
 • Szko­le­nie PECS — poziom I
 • Szko­le­nie 9 kry­tycz­nych umie­jęt­no­ści w komunikacji
 • Growth Play Sys­tem — sto­pień 1
 • Pod­sta­wo­we zagad­nie­nia tera­pii i edu­ka­cji dzie­ci z autyzmem
 • Narzę­dzie M‑CHAT‑R/F- prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie w moni­to­ro­wa­niu roz­wo­ju dziecka
 • Trud­ne zacho­wa­nia. Posta­wa w pra­cy z dziec­kiem z autyzmem
 • Wpro­wa­dze­nie do pra­cy z dziec­kiem meto­dą RDI
 • Autyzm — zaję­cia grupowe
 • Wspie­ra­nie roz­wo­ju komu­ni­ka­cji osób ze spek­trum autyzmu
 • Meto­da Ruchu Roz­wi­ja­ją­ce­go bazu­ją­ce­go na pra­cy Wero­ni­ki Sher­bor­ne I stopień
 • Maka­ton. Pro­gram Roz­wo­ju Komunikacji
 • Obsłu­ga oraz wyko­rzy­sta­nie pro­gra­mu MÓWik w tera­pii osób niemówiących
 • Cer­ty­fi­kat — Prak­tyk Toma­ti­sa® Poziom I
 • Growth tro­ugh Play Sys­tem™ st. 2 
 • Model wyko­rzy­sty­wa­nia AAC w prak­ty­ce edu­ka­cyj­nej szkół oraz rodzin dzie­ci ze zło­żo­ny­mi potrze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi (M. Grycman), 
 • Pierw­sze kro­ki a AAC 
 • Toż­sa­mość czy edu­ka­cja, czy­li jak połą­czyć roz­wój i nauka dziec­ka z ASD (Pro­de­ste)

Udział w konferencjach:

 • Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja „Autyzm bez Przemocy”
 • Kon­fe­ren­cja „Autyzm w szkole”
 • Kon­fe­ren­cja “DROGI I MOSTY. Naj­lep­sze stra­te­gie ucze­nia umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych osób z ASD”
 • Kon­fe­ren­cja „Mam autyzm. Jestem doro­sły. Chcę być samodzielny”.
 • IV Mię­dzy­na­ro­do­wa, Nauko­wo-Szko­le­nio­wa Kon­fe­ren­cja Mon­tes­so­ri — „Inspi­ra­cje”
 • Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Nauko­wa „Autyzm w rodzi­nie i edukacji”
 • Kon­fe­ren­cja. „Autyzm bez lęku”. Fun­da­cja Synapsis