Błażej Zawiślak

nauczyciel języka angielskiego 


Bła­żej Zawiślak

Ukoń­czy­łem dzien­ne stu­dia licen­cjac­kie z filo­lo­gii angiel­skiej na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim, spe­cja­li­za­cja: Lite­ra­tu­ro­znaw­stwo, Kul­tu­ra i Media. 

Posia­dam peł­ne kwa­li­fi­ka­cje do wyko­ny­wa­nia zawo­du nauczy­cie­la języ­ka angiel­skie­go w przed­szko­lach, szko­łach pod­sta­wo­wych oraz dla uczniów ze spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi edukacyjnymi. 

Obec­nie kon­ty­nu­uję dzien­ne stu­dia magi­ster­skie na tej samej uczel­ni na kie­run­ku Anglistyka.

Poziomy biegłości językowej:

  • Język angiel­ski — C2 (lan­gu­age proficiency)
  • Język nie­miec­ki — B2 (upper-inter­me­dia­te)


Pry­wat­nie pra­cu­ję z ucznia­mi na wszyst­kich pozio­mach języ­ko­wych, któ­rych z powo­dze­niem przy­go­to­wu­ję do egza­mi­nów ósmo­kla­si­sty, matu­ry i matu­ry mię­dzy­na­ro­do­wej (pre-IB). W naucza­niu języ­ka angiel­skie­go sta­wiam na kom­pe­ten­cje komu­ni­ka­cyj­ne, mię­dzy­kul­tu­ro­we oraz inte­gra­cję róż­nych umie­jęt­no­ści i aspek­tów języ­ka tj. czy­ta­nie, pisa­nie, wymo­wa, słow­nic­two, słuchanie.W pra­cy z dzieć­mi auty­stycz­ny­mi naj­waż­niej­sze jest dla mnie zaufa­nie moich uczniów oraz pozy­tyw­ne rela­cje.  

Regu­lar­nie pod­no­szę swo­je kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji “Inno­wa­cyj­ność w naucza­niu języ­ków obcych” orga­ni­zo­wa­nej corocz­nie przez Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski. 
Pry­wat­nie lubię lite­ra­tu­rę, podró­żę i sport, zwłasz­cza grę w tenisa.