Daria Tomkowiak

psycholog grupy

Ukoń­czy­ła stu­dia psy­cho­lo­gicz­ne na Uni­wer­sy­te­cie Huma­ni­stycz­no­spo­łecz­nym SWPS we Wro­cła­wiu. Jest w trak­cie stu­diów pody­plo­mo­wych o spe­cjal­no­ści „Przy­go­to­wa­nie pedagogiczne”. 

Już jako nasto­lat­ka zaj­mo­wa­ła się młod­szy­mi dzieć­mi sąsia­dów, a doświad­cze­nie w pra­cy z dzieć­mi ze spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi zdo­by­wa­ła w Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji i Neu­rop­sy­chia­trii Sto­wa­rzy­sze­nia „Cele­styn” w Miko­szo­wie oraz pro­wa­dząc indy­wi­du­al­ne zaję­cia w domach swo­ich podopiecznych.

Zanim pod­ję­ła pra­cę w naszej szko­le przez rok była tu wolon­ta­riusz­ką. W Kolo­ro­wej Aka­de­mii wraz z Panią Aga­tą pro­wa­dzi Gro­ma­dę Zucho­wą „Przy­bij Piąt­kę!”
W pra­cy naj­waż­niej­sze jest dla niej stwo­rze­nie bez­piecz­nej rela­cji z dziec­kiem i zapew­nie­nie mu przy­ja­zne­go śro­do­wi­ska, któ­re pozwo­li na indy­wi­du­al­ny roz­wój podopiecznego.

Swoją pracę doskonali biorąc udział w szkoleniach, m.in.:

• „Wspie­ra­nie roz­wo­ju komu­ni­ka­cji osób ze spek­trum auty­zmu”
• „Toż­sa­mość czy edu­ka­cja – jak połą­czyć roz­wój i naukę dziec­ka z ASD”
• „Roz­wój kom­pe­ten­cji zawo­do­wych z zakre­su dia­gno­zy neu­rop­sy­cho­lo­gicz­nej w prak­ty­ce kli­nicz­nej”
• „Nie­dy­rek­tyw­ne meto­dy pra­cy z dziec­kiem ze spek­trum. Wspo­ma­ga­nie kom­pe­ten­cji języ­ko­wych i komu­ni­ka­cyj­nych dzie­ci ze spek­trum auty­zmu”
• „Socjo­te­ra­pia i psy­cho­pro­fi­lak­ty­ka z ele­men­ta­mi CBT”