Hanna Adamczyk

dyrektor szkoły / terapeuta


Han­na Adamczyk

Jest peda­go­giem spe­cjal­nym o spe­cja­li­za­cji edu­ka­cja i reha­bi­li­ta­cja osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną, spe­cja­li­stą wcze­snej inter­wen­cji i wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju małe­go dziec­ka, tera­peu­tą, instruk­to­rem meto­dy Ruchu Roz­wi­ja­ją­ce­go Wero­ni­ki Sher­bor­ne oraz historykiem. 

Spe­cja­li­zu­je się w tera­pii i dia­gno­zie funk­cjo­nal­nej dzie­ci z zabu­rze­nia­mi ze spek­trum auty­zmu. Sys­te­ma­tycz­nie pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we poprzez udział w wie­lu szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i sympozjach. 

W pra­cy naj­waż­niej­sze jest dla niej roz­po­zna­nie indy­wi­du­al­nych potrzeb dziec­ka oraz zasto­so­wa­nie kom­plek­so­we­go, wie­lo­aspek­to­we­go oddzia­ły­wa­nia terapeutycznego.

Prio­ry­te­tem jest pomoc rodzi­com dzie­ci z zabu­rze­nia­mi ze spek­trum auty­zmu we wzmoc­nie­niu się w kom­pe­ten­cjach rodzi­ciel­skich oraz zdo­by­ciu umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sta­nia codzien­nych sytu­acji do roz­wo­ju pra­wi­dło­wych rela­cji społecznych. 

Zdo­by­ła doświad­cze­nie pra­cu­jąc jako dyrek­tor i tera­peu­ta w przed­szko­lach tera­peu­tycz­nych dla dzie­ci z zabu­rze­nia­mi ze spek­trum auty­zmu (Dzień dobry, Sub­ri­deo). Pro­wa­dzi pry­wat­ną prak­ty­kę tera­peu­tycz­ną. Obec­nie zatrud­nio­na w Porad­ni dla Osób z Auty­zmem przy ul. Lin­de­go, gdzie pro­wa­dzi gru­py dzie­ci w wie­ku 6–10 oraz 10–13 lat. Dia­gno­sta i tera­peu­ta w ośrod­ku Alfa Ari­da­ni. Jest rów­nież pre­ze­sem Fun­da­cji Kolo­ro­wa Inicjatywa.

Skończyła następujące kursy i szkolenia:

 • SZKOLENIE PECS — poziom 1
  - szko­le­nie orga­ni­zo­wa­ne przez Pyra­mid Edu­ca­tio­nal Consultants
 • DROGI I MOSTY
  - kon­fe­ren­cja szko­le­nio­wa Fun­da­cji Synapsis
 • WSPIERANIE ROZWOJU KOMUNIKACJI OSÓB Z AUTYZMEM
  - szko­le­nie orga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję PRODESTE
 • AUTYZM, SEKSUALNOŚĆ, DYLEMATY
  - kon­fe­ren­cja szko­le­nio­wa zor­ga­ni­zo­wa­na przez Fun­da­cję Synapsis
 • REHABILITACJA OSOBY Z AUTYZMEM (PODSTAWY TERAPII METODĄ RDI)
  - szko­le­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Cen­trum Roz­wo­ju Rela­cji DROGA
 • PERSPEKTYWY WCZESNEGO WYKRYWANIA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU
  - warsz­ta­ty orga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Synapsis
 • DIAGNOZA FUNKCJONALNA DZIECKA Z ZABURZENIAMI ROZWOJU
  - pozna­nie Pro­fi­lu Psy­cho­edu­ka­cyj­ne­go PEP‑R
 • OSOBY Z ZESPOŁEM ASPERGERA — ŚWIAT EMOCJI
  - kon­fe­ren­cja szko­le­nio­wa orga­ni­zo­wa­na przez Fun­da­cję Synap­sis doty­czą­ca zasto­so­wa­nia tera­pii poznaw­czo-beha­wio­ral­nej ukie­run­ko­wa­nej na oso­by z zespo­łem Aspergera
 • TERAPIA POZNAWCZO — BEHAWIORALNA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI
  - kurs orga­ni­zo­wa­ny przez Nie­pu­blicz­ną Pla­ców­kę Kształ­ce­nia Nauczy­cie­li „Pro­myk Słońca”
 • AUTYZM. INTERAKCJE — POROZUMIENIE-DIALOG
  - kon­fe­ren­cja szko­le­nio­wa orga­ni­zo­wa­na przez Fun­da­cję Synap­sis doty­czą­ca tera­pii i budo­wa­ni rela­cji z oso­ba­mi ze spek­trum auty­zmu oraz ze zło­żo­ny­mi trud­no­ścia­mi w ucze­niu się
 • AUTYZM Z KLASĄ
  - kon­fe­ren­cja szko­le­nio­wa orga­ni­zo­wa­na przez Fun­da­cję Synapsis
 • METODA DOBEGO STARTU
  - kurs orga­ni­zo­wa­ny przez Nie­pu­blicz­ną Pla­ców­kę Kształ­ce­nia Nauczy­cie­li „Pro­myk Słońca”
 • MONACHIJSKA FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA
  - kurs orga­ni­zo­wa­ny przez Nie­pu­blicz­ną Pla­ców­kę Kształ­ce­nia Nauczy­cie­li „Pro­myk Słońca”
 • STYMULACJA ROZWOJU POZNAWCZEGO I EMOCJONALNEGO DZIECKA DO 3 ROKU ŻYCIA
  - warsz­ta­ty orga­ni­zo­wa­ne przez Nie­pu­blicz­ną Pla­ców­kę Kształ­ce­nia Nauczy­cie­li „Pro­myk Słońca”
 • SĘDZIA ODYSEI UMYSŁU 2011
  - szko­le­nie na sędzie­go kon­kur­su „twór­cze­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów Ody­se­ja Umy­słu” dla dzie­ci i młodzieży
 • KURS II STOPNIA W ZAKRESIE RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
  - kurs podstawowy
 • KURS I STOPNIA W ZAKRESIE RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
  - kurs podstawowy
 • Toż­sa­mość czy edu­ka­cja, czy­li jak połą­czyć roz­wój i nauka dziec­ka z ASD (Pro­de­ste)
 • Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Nauko­wa „Autyzm w rodzi­nie i edukacji” 
 • Kon­fe­ren­cja. „Autyzm bez lęku”. Fun­da­cja Synapsis
 • Szko­le­nie wyko­rzy­sta­nia ADOS‑2 w prak­ty­ce klinicznej