Karina Michalak

psycholog


Kari­na Michalak

Ukoń­czy­ła psy­cho­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim oraz stu­dia pody­plo­mo­we z przy­go­to­wa­nia peda­go­gicz­ne­go w Dol­no­ślą­skiej Szko­le Wyższej.

Doświad­cze­nie w pra­cy z oso­ba­mi z zabu­rze­nia­mi oraz nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi zdo­by­wa­ła pra­cu­jąc w szko­le pod­sta­wo­wej oraz reali­zu­jąc spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze dla osób z cho­ro­ba­mi psy­chicz­ny­mi. W pra­cy z dzieć­mi ze spek­trum auty­zmu szcze­gól­nie waż­ne jest dla niej budo­wa­nie wię­zi i wspie­ra­nie sfe­ry emo­cjo­nal­nej, a tak­że roz­wój kom­pe­ten­cji spo­łecz­no – komunikacyjnych.

Systematycznie rozwija swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w  szkoleniach i konferencjach, m.in.:

 • „Tre­ner kom­pe­ten­cji psy­cho­spo­łecz­nych i małych grup”
 • „Kon­fe­ren­cja Mię­dzy szko­łą a ryn­kiem pracy”
 • „Szko­ła w sie­ci” – kurs oma­wia­ją­cy tema­ty­kę zdal­ne­go naucza­nia (spe­cy­fi­ka zadań, oce­nia­nie i infor­ma­cja zwrot­na, potrze­by uczniów, nauczy­cie­li i rodziców)
 • „Czy­ta­nie uczestniczące”
 • „Socjo­te­ra­pia i psy­cho­pro­fi­lak­ty­ka z ele­men­ta­mi CBT”
 • „Książ­ka do poro­zu­mie­wa­nia się — oso­bi­sta pomoc”
 • „Dzien­ni­ki, jako pomoc tera­peu­tycz­ne we wdra­ża­niu alter­na­tyw­nych i wspo­ma­ga­ją­cych metod komu­ni­ka­cji – AAC”
 • „Indy­wi­du­ali­za­cja pra­cy z uczniem ze SPE z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi TIK”
 • „Jak roz­po­znać depre­sję u mło­dych ludzi?”
 • „Edu­ka­cja zdal­na na SPE­cjal­ne zamówienie.”
 • „Edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na zdal­nie? Jak pra­co­wać w nowej sytu­acji z dzieć­mi z klas I– III?”
 • „Nie­dy­rek­tyw­ne meto­dy pra­cy z dziec­kiem ze spek­trum auty­zmu. Wspo­ma­ga­nie kom­pe­ten­cji języ­ko­wych i komu­ni­ka­cyj­nych dzie­ci ze spek­trum autyzmu”
 • III Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Nauko­wo-Szko­le­nio­wa “Inny — nie gorszy”
 • „Jak pomoc uczniom z trud­no­ścia­mi w wer­bal­nym komu­ni­ko­wa­niu się”
 • „Podej­mij wyzwa­nie, czy­li wspie­ra­nie uczniów na zaję­ciach dyda­kycz­no– wyrów­naw­czych w edu­ka­cji wczesnoszkolnej”
 • „ABC Spek­trum Autyzmu”
 • „Wcze­sna dia­gno­za autyzmu”
 • „Arte­te­ra­pia. Tera­pia sztu­ką w pra­cy z gru­pą dzie­ci i młodzieży”
 • „Pra­ca z uczniem ze spek­trum auty­zmu w szko­le podstawowej”
 • „Komu­ni­ka­cja z dziec­kiem w szko­le, przed­szko­lu i domu CZĘŚĆ I Usta­la­nie Kontraktu”
 • „Komu­ni­ka­cja z dziec­kiem w szko­le, przed­szko­lu i domu CZĘŚĆ II Uważ­ność słuchania”
 • „Pla­no­wa­nie pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no — peda­go­gicz­nej a zmia­ny w sys­te­mie edukacji”
 • „Pro­blem? I co dalej? Case stu­dies i stra­te­gie wspie­ra­ją­ce uczniów o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych w okre­sie dojrzewania”
 • „Jak przy­go­to­wać się do pra­cy w obsza­rze doj­rze­wa­nia z ucznia­mi o spe­cjal­nych potrze­bach edukacyjnych”
 • „Doj­rze­wa­nie. Współ­pra­ca z rodzi­ca­mi — pod­sta­wa dobrej edu­ka­cji uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną i spek­trum autyzmu”
 • „Tre­ning umie­jęt­no­ści społecznych”
 • „Roz­po­zna­wa­nie i prze­ciw­dzia­ła­nie prze­mo­cy w rodzinie”