Martyna Rożek

pomoc nauczyciela


Mar­ty­na Rożek

Ukoń­czy­łam stu­dia licen­cjac­kie na kie­run­ku edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na i wycho­wa­nie przed­szkol­ne w Opolu. 

Umie­jęt­no­ści wycho­waw­cze czer­pię z życia, szko­ły i pra­cy. Moja pra­ca pole­ga na poma­ga­niu nauczy­cie­lom pod­czas zajęć edu­acyj­nych oraz wspie­ra­niu uczniów. 

Sta­ram się obse­ro­wać i poma­gać dzie­ciom w trud­nych dla nich sytu­acjach. Bar­dzo lubię zaję­cia rucho­wo — muzycz­ne i aktyw­ność na świe­żym powietrzu.