Monika Czapka

psycholog


Monika Czapka
Moni­ka Czapka

Ukoń­czy­ła stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Huma­ni­stycz­no­spo­łecz­nym SWPS we
Wro­cła­wiu. Posia­da przy­go­to­wa­nie peda­go­gicz­ne­go oraz kwa­li­fi­ka­cje z
zakre­su edu­ka­cji i reha­bi­li­ta­cji osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią intelektualną.

Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła na oddzia­le psy­chia­trycz­nym, w Fun­da­cji Krok po Kro­ku oraz w przed­szko­lach: inte­gra­cyj­nym oraz tera­peu­tycz­nym dla dzie­ci z zabu­rze­nia­mi roz­wo­ju. Pro­wa­dzi­ła zaję­cia indy­wi­du­al­ne oraz gru­po­we dla dzie­ci i młodzieży.

Swo­ją pra­cę okre­śla jako pasję, któ­rą sys­te­ma­tycz­nie roz­wi­ja poprzez uczest­nic­two w szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach. W pra­cy kon­cen­tru­je się na potrze­bach roz­wo­jo­wych dzie­ci, któ­re deter­mi­nu­ją cało­kształt kom­plek­so­wych oddzia­ły­wań tera­peu­tycz­nych. W tera­pii dzie­ci z zabu­rze­nia­mi ze spek­trum auty­zmu sku­pia się na roz­wo­ju rela­cji, by na jej pod­sta­wie roz­wi­jać ich indy­wi­du­al­ny poten­cjał i wspo­ma­gać funk­cjo­no­wa­nie w życiu codzien­nym. Pod­kre­śla szcze­gól­ną rolę rodzi­ców w pro­ce­sie tera­pii dzie­ci, sta­ra­jąc się wzmac­niać ich poczu­cie rodzi­ciel­skich kompetencji.


Uczestniczyła między innymi w szkoleniach:

  • wpro­wa­dza­ją­cym do RDI ® -„Od fru­stra­cji do rela­cji z dziec­kiem z autyzmem”,
  • „Trud­ne zacho­wa­nia — Posta­wa w pra­cy z oso­bą z autyzmem”
  • „Zasto­so­wa­nie ADOS‑2 w bada­niach klinicznych.”
  • „Wspie­ra­nie roz­wo­ju komu­ni­ka­cji osób ze spek­trum autyzmu”
  • „PECS — Poziom 1″
  • „Dia­gno­za i tera­pia wzro­ku we wcze­snym wspomaganiu”
  • „Regu­la­cja emo­cji u dzieci”
  • „Tre­ning umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych ‑TUS”