Paulina Haręzga

psycholog


Pau­li­na Haręzga

Ukoń­czy­ła stu­dia psy­cho­lo­gicz­ne o spe­cjal­no­ści kli­nicz­nej na Uni­wer­sy­te­cie Opol­skim oraz stu­dia pody­plo­mo­we w zakre­sie Przy­go­to­wa­nia do wyko­ny­wa­nia zawo­du nauczy­cie­la na Uni­wer­sy­te­cie Peda­go­gicz­nym w Krakowie. 

Doświad­cze­nie w pra­cy z dzieć­mi z zabu­rze­nia­mi ze spek­trum auty­zmu zdo­by­wa­ła pra­cu­jąc w szko­łach pod­sta­wo­wych dla dzie­ci z zabu­rze­nia­mi ze spek­trum auty­zmu w Opo­lu i Krakowie.

W tera­pii dzie­ci z zabu­rze­nia­mi ze spek­trum auty­zmu szcze­gól­nie waż­ne jest dla niej wspie­ra­nie roz­wo­ju kom­pe­ten­cji komu­ni­ka­cyj­nych dzie­ci i nauka samodzielności. 

Systematycznie doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, m.in.:

  • szko­le­nie „Pic­tu­re Exchan­ge Com­mu­ni­ca­tion Sys­tem – Poziom 1”,
  • „Wyko­rzy­sta­nie ADOS‑2 w dia­gno­sty­ce klinicznej”,
  • „Sto­so­wa­nie i Inter­pre­to­wa­nie Skal Inte­li­gen­cji i Roz­wo­ju dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży IDS‑2”,
  • „Pierw­sze kro­ki w AAC: wpro­wa­dza­nie komu­ni­ka­cji alter­na­tyw­nej i wspo­ma­ga­ją­cej u dzie­ci z pro­ble­ma­mi komunikacyjnymi”,
  • „Książ­ka do poro­zu­mie­wa­nia się – oso­bi­sta pomoc”,
  • „Dzien­ni­ki, jako pomoc tera­peu­tycz­na we wdra­ża­niu alter­na­tyw­nych i wspo­ma­ga­ją­cych metod komu­ni­ka­cji – AAC”.

Pry­wat­nie jest pasjo­nat­ką zdro­we­go goto­wa­nia oraz wędró­wek po górach.