Paulina Sopata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej /
wychowawca klasy / psycholog


Wykształ­ce­nie: peda­goż­ka edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej i przed­szkol­nej, stu­dent­ka ostat­nie­go roku psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej, kulturoznawczyni. 

Kil­ka­na­ście lat pra­co­wa­ła z dzieć­mi przy pro­jek­tach warsz­ta­to­wych w tym: pro­wa­dzi­ła koło teatral­ne oraz zaję­cia tanecz­ne dla dzie­ci w wie­ku szkolnym. 

Od ponad dwóch lat pra­cu­je z dzieć­mi ze spek­trum autyzmu.

Inte­re­su­je ją przede wszyst­kim edu­ka­cja i tera­pia opar­ta na rela­cji i bli­sko­ści z dziec­kiem oraz wyko­rzy­sty­wa­nie badań dot. roz­wo­ju myśle­nia dyna­micz­ne­go i wspie­ra­nia go u dzie­ci z ASD głów­nie w ramach osią­gnięć i zało­żeń tera­pii RDI. 

Dodatkowe zainteresowania:

  • taniec
  • kuch­nia roślinna
  • pisa­nie